banner_te-weinig-loon-uitbetalen-leidt-tot-hoge-boetes

Te weinig loon
uitbetalen

Leidt tot hoge boetes

Welke sancties zijn er bij onderbetaling?

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) speelt in elke organisatie een rol. Het belangrijkste doel van deze wet is om iedereen die arbeid verricht van een sociaal aanvaardbare beloning te voorzien en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. In de praktijk betekent dit dat werkgevers met ondergrenzen qua beloning te maken hebben, maar ook qua vakantiebijslag. In een serie van drie artikelen komen verschillende aspecten van de WML uitgebreider aan bod. In het eerste artikel stonden de bijzonderheden van het minimumloon en de ontwikkelingen in de minimumjeugdlonen centraal. In dit laatste artikel van de serie leest u meer over sancties bij onderbetaling.

Inleiding

De regels uit de WML zijn niet vrijblijvend. Als organisaties in overtreding zijn, kan Inspectie SZW (de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) boetes en een dwangsom opleggen en in het ergste geval de werkzaamheden stilleggen en de inspectiegegevens openbaar maken. Werknemers kunnen op hun beurt het achterstallige loon claimen, inclusief verhoging en wettelijke rente. Reden genoeg om de regels niet aan uw laars te lappen.

1. Bestuurlijke boetes bij onderbetaling

Om te controleren of een organisatie regels uit de WML volgt, kan Inspectie SZW bepaalde bescheiden vorderen, zoals bankafschriften, loonstroken en urenregistraties. De werkgever is verplicht om de verzochte bescheiden aan te leveren.

Als dit niet of niet tijdig gebeurt, omdat de administratie bijvoorbeeld niet op orde is, kan Inspectie SZW hiervoor een bestuurlijke boete opleggen. Die boete bedraagt € 12.000 voor iedere werknemer voor wie u niet aan het verzoek tot gegevensverstrekking voldoet.

Matiging boete
De boete wordt gematigd als de werkgever kan aantonen dat de betreffende werknemer korter dan zes maanden in dienst is. De matiging hangt af van de lengte van het dienstverband:

 • drie tot zes maanden: boete wordt € 9.000;
 • langer dan een maand tot drie maanden: boete wordt € 7.000;
 • hooguit een maand: boete wordt € 5.000;


Attentie!
Organisaties die een bestuurlijke boete krijgen opgelegd, ontvangen een voor bezwaar vatbare beschikking. Is er sprake van een herhalingsoptreden, dan kan de werkgever rekenen op een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de boete.

Boetebedrage
De bestuurlijke boete die Inspectie SZW kan opleggen voor betaling onder het minimumloon hangt af van de mate en duur van de onderbetaling, zoals de tabel hieronder laat zien. Deze bedragen gelden ook als de werkgever toch inhoudingen op of verrekeningen met het minimumloon van de werknemer doet. Begaat een organisatie een dubbele overtreding, dus ze betaalt minder uit dan het minimumloon en overtreedt het verbod op inhoudingen en verrekeningen, dan baseert Inspectie SZW de hoogte van de boete op het totaalbedrag waarvoor de overtredingen zijn begaan.

Boetebedragen onderbetaling 2019

De bedragen gelden per onderbetaalde werknemer.

 

Boetebedragen onderbetaling 2019

Te weinig vakantiebijslag
De bestuurlijke boete die Inspectie SZW kan opleggen als de werkgever minder dan 8% van het minimumloon aan vakantiebijslag betaalt, hangt ook af van de mate van afwijking van dat minimum:

 • tot 5% (of minder dan € 50): € 250 per werknemer;
 • 5 tot 10%: € 500 per werknemer;
 • 10 tot 25%: € 1.000 per werknemer;
 • 25 tot 50%: € 1.500 per werknemer;
 • vanaf 50%: € 2.000 per werknemer.

 

Contant uitbetalen wordt beboet
Ook voor het niet voldoen aan de girale uitbetalingsverplichting kan een organisatie een boete krijgen. Er wordt geen boete opgelegd als het loonbedrag waarvoor de girale uitbetalingsverplichting niet is nagekomen minder dan 5% van het uit te betalen loon is, of minder dan € 50 (tenzij die € 50 minstens 50% van het uit te betalen loon is). Inspectie SZW stuurt in dat geval wel een schriftelijke waarschuwing, tenzij dit de tweede overtreding binnen vijf jaar is. Dan wordt de werkgever sowieso beboet.

Hoogte boete
De hoogte van de boete hangt af van de lengte van de periode waarover de organisatie minstens eenmaal het loon niet giraal heeft uitbetaald:

 • hooguit een maand: € 500 per werknemer;
 • langer dan een maand tot drie maanden: € 750 per werknemer;
 • vanaf zes maanden: € 1.250 per werknemer

2. Werkgever aansporen met een dwangsom

Inspectie SZW kan in het geval van onderbetaling een dwangsom opleggen naast een boete. Dit gebeurt als een organisatie niet binnen vier weken alsnog het achterstallige loon of de achterstallige vakantiebijslag heeft betaald.

Attentie! Bij een opgelegde dwangsom is elke dag dat de overtreding voortduurt een bedrag verschuldigd. Dit moet aansporen om de overtreding zo snel mogelijk recht te zetten. Een dwangsom kan gedurende een periode van maximaal twee jaar lopen.

Hoogte van dwangsom
De hoogte van de dwangsom bij niet minstens het minimumloon betalen en overtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen is afhankelijk van de mate en duur van onderbetaling, zoals u in onderstaande tabel ziet. Dwangsom per dag bij onderbetaling.

Dwangsom bij te weinig vakantiebijslag
De dwangsom bij het niet betalen van minstens 8% vakantiebijslag is afhankelijk van de afwijking van dat minimum:

 • tot 5%: € 20 per dag;
 • 5 tot 10%: € 25 per dag;
 • 10 tot 25%: € 50 per dag;
 • 25 tot 50%: € 75 per dag;
 • vanaf 50%: € 100 per dag.

Attentie!

Het totale bedrag dat Inspectie SZW aan dwangsommen voor onderbetaling onder kan opleggen, kan oplopen naar maximaal € 40.000 per werknemer.

Inspectie SZW

3. Aanvullende sancties bij overtreding WML

Begaat een organisatie een overtreding van de WML die beboetbaar is, dan kan Inspectie SZW ook schriftelijk waarschuwen dat herhaling van de overtreding of een latere soortgelijke overtreding binnen vijf jaar na die waarschuwing tot verplichte stillegging van de werkzaamheden kan leiden. De organisatie ontvangt dan een beschikking.

Attentie! Een tijdelijke stillegging van de werkzaamheden gebeurt alleen als voor de oorspronkelijke overtreding daadwerkelijk een boete is opgelegd. In de beschikking staat vanaf wanneer de werkzaamheden moeten worden stilgelegd en voor hoe lang.

Openbaarmaking inspectiegegevens
Als bij een controle blijkt dat de werkgever zich niet aan de regels uit de WML houdt, kan Inspectie SZW ook besluiten tot openbaarmaking van de resultaten van het inspectieonderzoek. Inspectie SZW kan besluiten tot publicatie van de inspectiegegevens:

 • is er een bestuurlijke boete wordt opgelegd wegens overtreding van de WML;
 • bij herhaling van het beboetbare feit;
 • als er (na een schriftelijke waarschuwing) tot staking van de werkzaamheden of tot stillegging van het werk wordt bevolen.


De organisatie ontvangt dan ook een beschikking. De publicatiemogelijkheid van inspectiegegevens moet andere ondernemingen stimuleren beter te presteren en de regels te volgen.

Reageren op een beschikking
Als Inspectie SZW laat weten tot openbaarmaking van de inspectiegegevens over te gaan, kan de werkgever hier eerst nog schriftelijk op reageren in maximaal tweeduizend tekens. Deze reactie wordt bij de te publiceren gegevens opgenomen en kan dus van belang zijn als die gegevens belastend zijn voor de organisatie.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?
Bij een besluit tot openbaarmaking zullen naast de naam van de organisatie, de volgende specifieke gegevens worden gepubliceerd:

 • de inspectiegegevens rond genomen besluiten (beschikkingen) wegens overtredingen van de WML (zoals boetes), inclusief de reden waarom dat besluit is genomen;
 • de gecontroleerde punten;
 • dat de controle op grond van de WML heeft plaatsgevonden;
 • de onderzoekslocatie;
 • de onderzoeksdatum of –periode;
 • welke rechtsmiddelen tegen de diverse beschikkingen mogelijk zijn of inmiddels zijn gebruikt (zoals het indienen van bezwaar);
 • of het besluit inmiddels onherroepelijk is komen vast te staan. Ook het eventuele feit dat er géén overtredingen zijn geconstateerd, moet openbaar worden gemaakt.

4. Claim van de werknemer

Als een werknemer niet op tijd of te weinig loon krijgt uitbetaald, zal hij waarschijnlijk de eerste zijn die bij de werkgever aan de bel trekt. De werknemer kan in die situatie zowel het achterstallige loon vorderen als de wettelijke verhoging wegens te late betaling en wettelijke rente. Deze mogelijkheid geldt zowel voor achterstallig (minimum)loon in geld als voor achterstallige (minimum)vakantiebijslag of bonnen.

Attentie! Voordat de werknemer het loon en de eventuele wettelijke verhoging kan claimen, moet hij de organisatie eerst schriftelijk in gebreke stellen.

Wanneer opeisen?
Werknemers kunnen de wettelijke verhoging opeisen vanaf drie dagen nadat de werkgever het loon had moeten betalen. Om het loon op te kunnen eisen, moeten zij meestal de gang naar de rechter maken en een loonvordering instellen, voor zowel het nog verschuldigde bedrag als de verhoging en rente. Zij hebben slechts een periode van vijf jaar om dat te doen: na vijf jaar na het verplichte betaalmoment vervalt in principe hun recht om achterstallig loon op te eisen.

Wettelijke verhoging
De wettelijke verhoging bedraagt 5% over de vierde tot en met achtste werkdag en 1% over elke volgende werkdag, tot de maximaal verschuldigde verhoging van 50% is bereikt (wat vanaf 33 werkdagen na het verplichte betaalmoment het geval is).

Attentie! Werknemers hebben bij achterstallig loon ook recht op wettelijke rente. Die rente bedraagt op dit moment 2% en wordt berekend over het nog verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke verhoging. De werknemers moeten de rechter hier wel expliciet om verzoeken.

Een voorbeeldclaim
Stel dat een organisatie de vakantiebijslag twaalf dagen te laat betaalt, wat tien werkdagen zijn. De werknemers kunnen dan over werkdag vier tot en met acht een verhoging van in totaal 25% eisen en over werkdag negen en tien in totaal een verhoging van 2%. De totale wettelijke verhoging die de werkgever dan zou zijn verschuldigd - naast de achterstallige vakantiebijslag - bedraagt dan dus 27%. Een rechter kan deze verhoging matigen.

Blijf op de hoogte nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.


Aanmelden nieuwsbrief