hero

Disclaimer

Visma | Raet besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. Raet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie en diensten door Visma | Raet.

Tevens aanvaardt Visma | Raet geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van rekenprogramma’s, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door Visma | Raet via deze website. Visma | Raet aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

De informatie op deze website heeft betrekking op Visma|Raet als Nederlands bedrijf en staat er derhalve niet voor in dat de op de website verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Het is niet toegestaan deze website op zodanig wijze te gebruiken dat andere bezoekers in hun gebruik worden gestoord, het functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht of aangeboden informatie of onderliggende software wordt aangetast.

Berichten die u aan Visma | Raet stuurt per e-mail of door het activeren van een hyperlink of door het invullen van een formulier op deze website kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Derhalve adviseert Visma | Raet u om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op deze wijze te versturen. Indien u ervoor kiest om toch berichten aan Raet op deze manier te versturen, komt dit voor uw eigen rekening en risico.

Visma | Raet garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Visma | Raet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuelegeschillen die in verband met deze website en de inhoud daarvan ontstaan.

Visma | Raet behoudt zich het recht voor om de op deze website gepubliceerde informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Intellectuele eigendomsrechten

Visma | Raet, respectievelijk de oorspronkelijke rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website vermelde informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties alsmede op de vormgeving van de website (‘de Gegevens’).

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visma | Raet.

Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is voorafgaande schriftelijke toestemming van Visma | Raet vereist. Visma | Raet zal deze toestemming in alle redelijkheid niet onthouden, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Visma | Raet slecht verdraagt met de naam en reputatie van Visma | Raet, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Visma | Raet en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visma | Raet of de desbetreffende licentiegever.

Software only

Maakt u gebruik van onze software, zonder dat u gebruik maakt van onze outsourcingsdiensten?
Hier vindt u de algemene voorwaarden van deze dienstverlening.

DOWNLOAD SOFTWARE ONLY VOORWAARDEN (PDF)

Outsourcing

Heeft u uw HR & payroll administratie uitbesteed aan Raet?
Hier vindt u de algemene voorwaarden van onze outsourcingsdienstverlening.

DOWNLOAD OUTSOURCING VOORWAARDEN (PDF)

Bijlagen

VOORWAARDEN HR SERVICE DESK

VOORWAARDEN APPLICATION SERVICES

SLA VISMA | RAET (PER 1 APRIL 2023)

SAAS-DIENSTVERLENING

IN-HUIS SOFTWARE (ON PREMISE)

ACADEMY

AANSLUITVOORWAARDEN SSO